sandbox

 

 

 

Copper Still Size1 Gallon Copper Moonshine Still5 Gallon Copper Moonshine Still10 Gallon Copper Moonshine Still
Material 100% copper 100% copper 100% copper
Copper Thickness 16 oz. copper (.021) 16 oz. copper (.021) 16 oz. copper (.021)
Boiler Height 11" 22.5" 32"
Column Height 11" 15" 22"